Hledáte žáky na hudební výuku?
Zaregistrujte se do databáze lektorů - žáci si vás najdou sami!
Jak funguje HUDEBKA.CZ
 • Na stránkách bude zobrazena vaše nabídka výuky. Pokud si vás žák vybere, napíše vám.
 • Rozhodnutí přijmout nebo nepřijmout žáka bude jen na vás. Svůj inzerát můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
 • Všechny podrobnosti (čas, dojíždění i cenu výuky) si domluvíte přímo se žákem.
 • Nebudete zaměstnancem žádné školy ani agentury. Žáky si budete učit soukromě.
Kdo se může zaregistrovat jako lektor?
 • Můžete být odkudkoliv z ČR. Inzerce je celostátní, žáci si vás najdou podle místa, kde můžete učit.
 • Lektor musí být starší 15 let. Můžete být tedy lektorem i když studujete (jako občasný přivýdělek).
 • Ve svém oboru musíte mít dostatečné schopnosti. Osvědčení o vzdělání ani praxi nevyžadujeme.
 • Při inzerování soukromé výuky je Vaší odpovědností vlastnit živnostenský list. HUDEBKA.CZ tyto věci nekontroluje.
 • Alespoň jednou týdně musíte mít přístup k internetu (pro včasné odpovědi na nabídky).
Ceny výuky a provize
 • Ceny výuky si svobodně určíte sami. Žáci budou platit přímo vám.
 • Zobrazování Vašeho inzerátu je zdarma. Odměna serveru náleží až poté, co opravdu dojde k výuce.
 • Všechny uskutečněné lekce budete jednoduše zapisovat do internetové „třídnice“.
 • Serveru HUDEBKA.CZ budete platit provizi 20 Kč z každé lekce.
 • Provize se platí až později převodem na účet, až jejich součet dosáhne určité výše.
 • Zdanění příjmů z výuky je záležitostí a odpovědností lektorů. HUDEBKA.CZ tyto věci nekontroluje.
Zde jsou kompletní podmínky, se kterými se prosím seznamte:
Vytisknout podmínky
I.  Forma spolupráce
a)Naučím.cz a Hudebka.cz (dále jen agentura) zprostředkovává kontakt mezi lektory a žáky. Dále provádí kontrolu v průběhu zakázky.
b)Agentura se zavazuje zpřístupnit lektorovi informační systém (dále jen databáze) a poskytnout mu informace pro práci se systémem. Všechna nastavení a hlášení lektor provádí prostřednictvím této databáze.
II. Registrace lektora, inzerát
a)Jako lektor se může zaregistrovat bezúhonná fyzická osoba starší 15 let, která je schopna poskytovat soukromou výuku na území ČR, ve svém oboru má dostatečné znalosti a má přístup k internetu min. jednou týdně.
b)Lektor smí být v databázi registrován jen jednou a není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného lektora ani služby školy či jiné agentury.
c)Lektor poskytuje výuku soukromě, na svoje náklady a odpovědnost. Splnění zákonných podmínek k výuce je odpovědností lektora.
d)Agentura zobrazuje v databázi každému registrovanému lektorovi veřejně přístupnou nabídku jeho výuky (dále jen inzerát). O pořadí a místě umístění inzerátu v databázi rozhoduje agentura.
e)Lektor je povinen o sobě uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a udržovat je v databázi aktuální. V případě, že dočasně nemůže přijmout nové žáky, je povinen svůj inzerát pozastavit.
f)Lektor je povinen každému žákovi reagujícímu na inzerát bezodkladně odpovědět. Lektor má možnost poptávku přijmout nebo odmítnout.
g)Před potvrzením přijetí žáka lektor není oprávněn sdělovat žákovi své kontaktní údaje ani odkazovat na lektora mimo databázi agentury.
III. Zakázka
a)Po získání kontaktu na žáka je lektor povinen se s ním bezodkladně zkontaktovat a dohodnout se na zahájení výuky.
b)Lektor je povinen provádět výuku v nejlepší možné kvalitě a vyvarovat se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno agentury.
c)Ceny výuky si určuje lektor. Cenu za výuku vyplácí žák přímo lektorovi. Lektor není oprávněn po přijetí zakázky po žákovi požadovat vyšší cenu, než jakou uvedl v inzerátu, s přihlédnutím k výdajům za dojíždění.
d)Místo a čas výuky jsou na dohodě mezi lektorem a žákem. Lektor je povinen ve svém inzerátu předem informovat o svých možnostech.
e)Lektor je povinen informovat agenturu o počtu odučených hodin u jednotlivých jím prováděných zakázek, a to minimálně jedenkrát za měsíc. Tato povinnost se vztahuje i na lektorovy neukončené zakázky, u kterých žádné hodiny neodučil.
f)Pokud lektor nemůže ve výuce dále pokračovat, oznámí tuto skutečnost agentuře a doporučí žákovi vyhedat jiného učitele z databáze agentury.
g)Zakázka skončí v případě, že ze strany žáka již není o doučování zájem. Tuto skutečnost lektor nahlásí agentuře.
h)Pokud dojde u ukončené zakázky k obnovení výuky, lektor je povinen to bezodkladně nahlásit agentuře. Na obnovené zakázky se opět vztahuje povinnost vyplývající z odst. III. e)
IV. Provize
a)Lektor se zavazuje zaplatit agentuře provizi za každou uskutečněnou lekci ve výši 20 Kč u hudebních předmětů a 15 Kč u ostatních předmětů. Délka lekce se nezohledňuje. Uskutečnění více lekcí u stejného žáka během jednoho dne se považuje za jednu lekci. Doplnění platné od 1.12.2010: V případě výuky na dálku (telefon, skype) je za lekci považováno každých 45 minut spojení. Spojení kratší než 45 minut se sčítají (i spojení uskutečněné v různých dnech), dokud celková délka nedosáhne 45 minut. Spojení s jedním žákem delší než 45 minut během jednoho dne se považuje za jednu lekci.
b)Částky provizí se sčítají, agentura vystaví lektorovi po uplynutí určité doby vyúčtování podle počtu nahlášených lekcí. Četnost vyúčtování je na rozhodnutí agentury. Lektor může požádat o zkrácení této doby.
c)Lektor je povinen splatit vystavená vyúčtování do lhůty splatnosti uvedeného ve vyúčtování. V případě výrazného prodlení platby má agentura právo vymáhat penále ve výši podle občanského zákoníku.
d)V případě, že agentura kontrolou zjistí porušení povinnosti vyplývající z odst. III. e), je oprávněna lektorovi zpětně naúčtovat provizi ve výši odpovídající počtu neohlášených lekcí zjištěnému od jednotlivých žáků.
V. Ukončení nebo omezení spolupráce
a)Tuto dohodu lze oběma stranami vypovědět. Výpovědní lhůta je 60 dnů.
b)V případě porušení podmínek lektorem může agentura dočasně zablokovat zobrazování inzerátu. Samotné zablokování inzerátu se ještě nepovažuje za výpověď této dohody.
c)Během výpovědní lhůty ani během doby zablokovaného inzerátu nezanikají lektorovi povinnosti vyplývající z této dohody.
d)Výpověď ze strany lektora je možná pouze po řádném ukončení zakázek a vyrovnání závazků, které mu během spolupráce vůči agentuře vznikly.
VI. Ostatní ujednání
a)Agentura se zavazuje, že informace vedené o lektorovi použije jen pro účely této dohody a neposkytne je třetím osobám.
b)Agentura si vyhrazuje právo dané podmínky a ceny změnit. Změna se nebude bez souhlasu lektora vztahovat na již probíhající zakázky.
Souhlasím! Chci se zaregistrovat > > >  
Jste už registrováni na serveru NAUČÍM.CZ ? V tom případě se neregistrujte, ale pokračujte zde.