Registrace lektora Vstup pro lektory Půjčovna hudebních nástrojů Hledat v databázi
Hledáte žáky na hudební výuku?
Zaregistrujte se do databáze lektorů - žáci si vás najdou sami!
Jak funguje HUDEBKA.CZ
Kdo se může zaregistrovat jako lektor?
Ceny výuky a provize
Zde jsou kompletní podmínky, se kterými se prosím seznamte:
Vytisknout podmínky
I.  Forma spolupráce
a)Služba provozovaná na serverch Naučím.cz a Hudebka.cz poskytuje lektorům inzertní prostor pro nabídku jejich individuální výuky. Tyto podmínky vymezují dohodu o spolupráci (smlouvu) mezi lektorem na straně jedné a provozovatelem služby na straně druhé.
b)Jako lektor se může zaregistrovat bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která je schopna a oprávněna poskytovat soukromou výuku na území ČR a ve svém oboru má dostatečné znalosti. Lektor poskytuje výuku osobně, na své jméno, náklady a odpovědnost. Splnění zákonných podmínek ke své výuce je odpovědností lektora. Provozovatel je oprávněn registraci lektora odmítnout.
c)Lektor smí být v systému Naucim.cz/Hudebka.cz registrován jen jednou a není oprávněn registrovat někoho jiného. Lektor není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného lektora. Lektor je povinen o sobě uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a udržovat je aktuální.
d)Naucim.cz/Hudebka.cz na základě údajů z registrace zobrazuje lektorovi veřejně přístupný inzerát. O jeho poloze mezi jinými inzeráty rozhoduje provozovatel. V případě, že lektor dočasně či trvale nemůže přijmout nové žáky, je povinen zobrazování svého inzerátu pozastavit.
e)Poptávky od žáků procházejí kontrolou provozovatele. Provozovatel však neověřuje identitu žáků ani pravdivost jimi uváděných údajů. Lektorům je tedy doporučeno dbát přiměřené opatrnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo některé poptávky lektorovi nepředat, např. z důvodu duplicity, nevhodných výrazů nebo při podezření, že jde o poptávku jiných služeb než individuální výuka.
f)Lektor je povinen každému žákovi reagujícímu na inzerát bezodkladně odpovědět. Lektor má možnost poptávanou zakázku přijmout nebo odmítnout. Před přijetím zakázky lektor není oprávněn sdělovat žákovi kontaktní údaje svoje ani jiného lektora.
II. Zakázka
a)Přijetím zakázky lektor získá kontakt na žáka. Lektor je povinen žáka bezodkladně kontaktovat a zodpovědně se pokusit dohodnout na zahájení výuky. Místo a čas výuky je na dohodě mezi lektorem a žákem. Lektor je povinen provádět výuku v nejlepší možné kvalitě.
b)Lektor není oprávněn bez předchozího souhlasu provozovatele předávat realizaci zakázky jinému lektorovi, a to ani v průběhu zakázky. Pokud by tak přesto učinil, nezprošťuje jej to povinností k provozovateli vyplývajících ze zakázky.
c)Platby za výuku si účtuje lektor přímo žákovi, a to v té výši, jakou inzeroval v okamžiku odeslání poptávky, s přihlédnutím k výdajům za dojíždění.
d)Lektor je povinen pravdivě informovat provozovatele o počtu odučených lekcí u jednotlivých jím prováděných zakázek, a to minimálně jedenkrát za měsíc prostřednictvím systému Naucim.cz/Hudebka.cz.
e)Pokud se realizaci zakázky nepodaří zahájit, ze strany žáka již není o výuku zájem anebo není možné ve výuce dále pokračovat, lektor oznámí prostřednictvím systému Naucim.cz/Hudebka.cz tuto skutečnost provozovateli.
f)Pokud dojde u takto ukončené zakázky k obnovení výuky, lektor je povinen to bezodkladně nahlásit provozovateli. Na obnovené zakázky se opět vztahují povinnosti vyplývající z odst. II.
III. Poplatky
a)Registrace je zdarma. Lektor se však zavazuje platit provozovateli poplatky v případě realizované zakázky po celou dobu výuky. Poplatek je 20 Kč u hudebních předmětů nebo 15 Kč u ostatních předmětů za každou uskutečněnou lekci. Délka lekce se nezohledňuje. Více lekcí u stejného žáka během téhož dne se považuje za jednu lekci. V případě výuky na dálku (telefon, skype) je za lekci považováno každých 45 minut spojení. Spojení kratší než 45 minut se sčítají, dokud celková délka nedosáhne 45 minut. Spojení s jedním žákem delší než 45 minut během jednoho dne však se považuje jen za jednu lekci.
b)Provozovatel obvykle nevyúčtuje poplatky ihned za každou jednotlivou lekci, ale převádí jejich součet do dalšího měsíce, dokud částka nedosáhne určité výše. Poté, co je lektorovi vystaveno a zasláno vyúčtování za uplynulé období, lektor je povinen je splatit do lhůty splatnosti.
c)V případě, že provozovatel kontrolou zjistí porušení povinnosti vyplývající z odst. II. d), je oprávněn lektorovi zpětně naúčtovat poplatky ve výši odpovídající počtu neohlášených lekcí, který byl zjištěn šetřením od jednotlivých žáků.
IV. Ukončení nebo omezení spolupráce, ostatní ujednání
a)Tuto dohodu lze oběma stranami vypovědět. Výpověď ze strany lektora je možná pouze po řádném ukončení zakázek a vyrovnání závazků, které mu během spolupráce vůči provozovateli vznikly. Výpovědní lhůta je 60 dnů. Během výpovědní lhůty nezanikají lektorovi povinnosti vyplývající z této dohody.
b)V případě porušení podmínek lektorem může provozovatel dočasně pozastavit zobrazování inzerátu. Tím se neruší samotná registrace lektora ani to neznamená výpověď této dohody, nadále tak trvají povinnosti vyplývající z této dohody.
c)Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje vedené o lektorovi použije jen pro účely této dohody a neposkytne je třetím osobám kromě případů stanovených zákonem.
d)Provozovatel má právo tyto podmínky a ceny změnit. Změna se nebude bez souhlasu lektora vztahovat na již probíhající zakázky.
Souhlasím! Chci se zaregistrovat > > >  
Jste už registrováni na serveru NAUČÍM.CZ ? V tom případě se neregistrujte, ale pokračujte zde.

HUDEBKA.CZ NAUCIM.CZ